Съвет на директоритеБорислав Велков
Председател на Съвета на директорите

bvelkov@ndk.bg 


Ангел Митев
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
office@ndk.bg
02 916 6830


Красимир Петков
Член на Съвета на директорите


Татяна Цветанова
Член на Съвета на директорите


Росица Бачева–Цветанова
Член на Съвета на директорите